web counter
Powered by Oculus | talonchill.com

[Review] แว่น Gear VR 2.0 Powered by Oculus เรื่อง Ouija 2 กระดานผี(สะดุ้ง)กระชากวิญญาณ

Gear VR 2.0 Powered by Oculus เป็นแว่นสามมิติเสมือนจริง หรือที่เรียกกันว่าแว่น VR เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง Samsung และ Oculus เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับสมาร์ทโฟนที่จะทำหน้าที่แปลงหน้าจอของสมาร์ทโฟนให้กลายเป็นประตูสู่โลกเสมือนจริง